Celgene

Pomalyst ( imnovid ( pomalidomide)

Biodrugs/ Drugs
Blood and Lymphatic systems
Multiple Myeloma (MM) Relapsed/ refractory
4Registration, 3Phase III, 2Phase II, 1Phase I